Regulamin konkursu

"Czym Pachnie Miłość”

organizowanego przez Perfumeria Euforia

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "#CzymPachnieMiłość" organizowany za pośrednictwem serwisu internetowego, zwany dalej "Konkursem".

2. Konkurs odbywa się za pomocą serwisu internetowego www.facebook.com

3. Organizatorem Konkursu jest JR SPORT Jacek Ratusznik, ul. Stanisława Lenartowicza 46/8, 34-120 Andrychów, zwany dalej "Organizatorem".

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.)

§ 2

UCZESTNIK KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełniła następujące warunki:

1. polubiła fanpage firmy Perfumeria Euforia w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/perfumeriaeuforia,

2. obserwuje profil @perfumeria_euforia w serwisie Instagram pod adresem: www.instagram.com/perfumeria_euforia,

3. dodała zdjęcia w jednym z wymienionych serwisów Facebook lub Instagram z hashtagiem #CzymPachnieMiłość i oznaczeniem @perfumeria_euforia.

§ 3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 4

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2017 r. i trwa do dnia 13 lutego 2017 roku, do godziny 23:59.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.

3. Organizator spośród uczestników Konkursu wybierze trzech (3) zwycięzców, którzy spełnili wszystkie warunki oraz w ocenie Organizatora przesłali najciekawsze zdjęcia konkursowe.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania wygranej przez osoby nieuczciwie posługujące się botami oraz innymi skryptami automatyzującymi udział w Konkursie.

5. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.perfumeria-euforia.pl/czym-pachnie-milosc

6. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród za pośrednictwem Kuriera. Koszty wysyłki ponosi Organizator

7. Zwycięzca może wybrać jedną nagród spośród sześciu (6) propozycji:

Armani Code Woman 150ml deo spray

Calvin Klein Escape WOMAN 100ml

Calvin Klein Eternity WOMAN 100ml

Hugo Boss dark Blue 75ml deo stick

Joop Jump 100ml tst

Lacoste L12.12 Blanc 100ml tst

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacji z jego przebiegu na stronie konkursowej: www.perfumeria-euforia.pl/czym-pachnie-milosc oraz w serwisach Facebook i Instagram.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie konkursowej www.perfumeria-euforia.pl/czym-pachnie-milosc. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.